این پروژه اولین پروژه در زمینه مدیریت ایمنی فرآیند  بوده که کاملا توسط متخصصان مجرب ایرانی در شرکت دانش تک انرژی سبز انجام شده است.