عملیات تقطیر الکل اتیلیک

نمای نزدیک تخمیر

عملیات تخمیر ملاس

تولید اتانول در شب