بازدید مدیران شرکت پالایش گاز پارسیان از پارک علم و فناوری فارس

تحلیل وضعیت استقرار سیستم مدیریت ایمنی فرآیند بر اساس مدل PSM-OSHA