عملیات تقطیر الکل اتیلیک

عملیات تخمبر ملاس

نمای نزدیک تخمیر

تولید اتانول در شب