معرفی فعالیت های شرکت دانش تک انرژی سبز به ویژه پروژه گسولین ریکاوری توسط آقای دکتر مهرانبد، رئیس هیئت مدیره شرکت به آقای دکتر ستاری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در پارک علم و فناوری فارس