در پتروشیمی خارگ در مرحله کاستینگ واش، مرکاپتان ها وارد محلول کاستینگ شده و دی سولفید تولید می گردد. سپس از گسولین برای جداسازی ترکیبات گوگردی مانند دی سولفیدها و مرکاپتان ها از محلول کاستیک استفاده می شود. در این پروژه و با این پلنت زیبا، گسولین که به همراه کاستیک و ترکیبات گوگردی است، بازیافت می گردد. از فیلتر شنی برای جداسازی کاستیک و از فرایند تقطیر برای بازیافت گسولین استفاده می گردد. پلنت به صورت Skid Mounted اجرا شده است.